Maxime Verhagen ziet bouw en infra als trekpaard van de economie om Nederland uit coronacrisis te trekken

Elders in dit periodiek staan we uitvoerig stil bij de bouw in het oosten van het land. Op maandag 7 december hield Bouwend Nederland een congres, online. Twentevisie legde na afloop een aantal vragen voor aan Maximine Verhagen (sinds juli 2013 de voorman van de belangenvereniging) en Wilbert Schellens, regiomanager Oost bij Koninklijke Bouwend Nederland.

Bouwend Nederland is een onder­ nemersclub van zo’n 4500 bouw­ en infrabedrijven. Bedrijven die woningen, ziekenhuizen en scholen bouwen, wegen, dijken en OV­verbindingen aanleggen, maar ook zorgen voor veilige fietspaden. “Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt deze bedrijven. We werken aan een vitale sector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.”

Nu Bouwen aan Morgen

“De bouw­ en infrasector is dagelijks bezig met de toekomst. Letterlijk bouwen we vandaag aan het Nederland van morgen. Voor bouw­ en infrabedrijven is het lastig te bepalen met welke ontwikkelingen rekening gehouden moet worden. Welke kansen ontstaan er? Op welke zaken moet je je als bedrijf voorbereiden? In de toekomstverkenning Nu Bouwen aan Morgen staan vier thema’s en vijf doorsnijdende perspectieven centraal om bedrijven in de bouw­ en infrasector te begeleiden naar de toekomst. Ruimtelijke spreiding van functies, energietransitie
en infrastructuur, toekomst van werk en waarde van bouwen. De toekomstbeelden beschrijven hoe de wereld er in 2030 kan uitzien voor deze vier centrale thema’s. De komende maanden gaan we verder in gesprek met leden en stakeholders om
de verkenningen verder uit te werken en verbindingen te leggen.”

Bouwsector in Twente

“Twente heeft veel ambities en potentie. We zien dat door sterk doorbouwen
en gezamenlijke lobbykracht dit steeds beter in beeld komt. Denk aan de woningbouwimpuls die Enschede heeft gekregen. Dat is fantastisch voor die stad en ook de hele regio. We willen daarom nu ook doorpakken. Doorpakken met
de verduurzaming, doorpakken met het geschikt maken van woningbouwlocaties. De steden pakken daarin een belangrijke rol, maar ook buitenstedelijk liggen er kansen. De Twent wil een huis met een tuintje. Willen we dat snel en betaalbaar neerzetten, dan kun je niet alleen binnenstedelijk kijken. De provincie neemt daar nu stappen in met haar Woonagenda’s. Gedeputeerde Van Haaf staat daar vol ambitie in. Het is nu zaak om van die ambities ook echt de vruchten te gaan plukken. Gelukkig zijn Twentse bestuurders over het algemeen bereid om hun oor ook bij die ondernemers te luister te leggen. Versnelling blijft het belangrijkste zorgpunt. Regelgeving vertraagt onnodig ontwikkelingen.”

Infrasector

“En vergeet ook de infrasector niet. Huizen, kantoren en voorzieningen moeten immers bereikbaar blijven
met auto, fiets, openbaar vervoer of lopend en moeten aangesloten zijn
op alle netwerken. Bijna de helft van
de Nederlandse gemeenten heeft het voornemen om te bezuinigen op infra
en daarnaast heeft de Rijksoverheid
1,4 miljard tekort aan onderhoud. Koninklijke Bouwend Nederland is daarom in gesprek met gemeenten om investeringen in lokale infrastructuur op peil te houden. We zijn blij dat dankzij
een gezamenlijke lobby van gemeenten, provincie en brancheverenigingen er extra geld beschikbaar komt voor de N35.
De bouwsector is een belangrijke aanjager de voor economie! Want let wel, elke euro die in bouw­ en infraprojecten wordt gestoken, levert tot wel drie euro aan aanvullende economische activiteiten oplevert. Dat effect moeten we ook in de regio optimaal uitbuiten.”

Stikstof

In Twente zijn gemeenten, provincie en brancheverenigingen aan de slag gegaan met de gebiedsgerichte aanpak. De doelstelling daarvan is dat er perspectief blijft en komt voor maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daarnaast wordt zo gewerkt aan
een toekomstbestendig Overijssel waarbij niet alleen aan stikstof wordt gewerkt. Tenslotte wordt gewerkt aan een robuustere natuur, waarvoor een
significante daling van de stikstofdepositie en (extra) natuurherstel nodig is. Zo blijft ontwikkeling mogelijk en kunnen we stikstofuitstoot terugdringen bij de bron. Dit is belangrijk voor Twente door de vele losse Natura 2000­gebieden. Als we langdurig willen ontwikkelen in Twente, denk aan huizen, maar ook bedrijvigheid en de infrastructuur die dat mogelijk maakt, is het nodig dit op orde te brengen.”

“Koninklijke Bouwend Nederland roept de politiek dan ook op de stikstofwet die binnenkort wordt behandeld aan te nemen en te blijven werken aan aanvullende ruimte in dit dossier,
ook in Twente. Met name voor grote woningbouw­ en infraprojecten. Alleen dan kan de bouw en infra zijn rol als trekpaard van de economie oppakken en Nederland mee uit de coronacrisis trekken.”

Corona

Koninklijke Bouwend Nederland en MKB INFRA hebben onlangs hun leden gevraagd hoe zij geraakt worden
door de coronamaatregelen. “Van
de 552 bouw­ en infrabedrijven die
de enquête invulde, gaf ruim een derde aan dat werkzaamheden stilvallen. Dit is voornamelijk te zien bij particulieren, bedrijven, gemeenten en woningbouwcorporaties. De achter­ blijvende vergunningverlening blijft
een belangrijk punt van zorg. Trage processen, onderbezetting en slechte bereikbaarheid van gemeenten worden genoemd als belangrijkste redenen waarom de vergunningverlening vertraagt en initiatiefplannen niet adequaat worden opgepakt. Ook bij het opleveren van projecten ervaren respondenten vertragingen. Bij een voorschouw en/of oplevering kunnen ambtenaren door thuiswerken niet of later aanwezig zijn. Als de voorschouwen niet plaatsvinden en projecten hierdoor niet opgeleverd worden, kunnen bouwbedrijven geen facturen sturen.”

Tekort

Nederland heeft een enorm tekort aan woningen. Volgens een rapport van vlak voor de zomer staan er in het hele land nu 331.000 woningen te weinig en dat tekort zal de komende jaren verder oplopen, tot 845.000 in 2030. “Er worden al jaren onvoldoende passende woningen gebouwd voor de verschillende woningzoekenden en dit leidt tot toenemende spanning op de huizenmarkt. Het woningtekort is inmiddels opgelopen tot ruim 330.000. En het zijn niet alleen starters en alleen­ staanden die het moeilijk hebben om een passende woning te vinden. Wij pleiten daarom voor de volgende drie acties om de woningmarkt beter in balans te krijgen. Maak de haalbaarheid van bouwplannen inzichtelijk, zorg voor betere samenwerking tussen bestuurslagen bij het aanwijzen van bouwlocaties en blijf weg van de discussie binnen­ of buitenstedelijk bouwen, maar kijk naar bouwlocaties waar snel gebouwd kan worden.”

“Daarnaast zien we dat steeds meer mensen als gevolg van thuiswerken naar Twente/Oost­Nederland trekken. Goede baankansen en ruimte om te wonen zorgen ervoor dat mensen hier ook blijven wonen.”

Regio Twente

Sociale innovatie in relatie tot keten­ samenwerking blijkt in de praktijk lastig te zijn. “Regio Twente heeft echt een voorbeeldfunctie in Nederland op het gebied van werken in bouwteams, waarbij de samenwerking wordt gezocht met opdrachtgevers en
andere stakeholders. Samen met de provincie Overijssel werken we aan de Regionale Transitie Agenda waar naast de werkgevers ook het onderwijs bij betrokken is. In Almelo en Enschede zijn er diverse initiatieven genomen met LaaS (lighting as a service) en DaeS (doorstroming als een service), waarbij wordt gestuurd op resultaat. 
Op landelijk niveau is het Bouw
en Techniek Innovatiecentrum (BTIC) het vliegwiel voor bouw­, ontwerp­ en techniekinnovatie. Het bundelt innovatievragen vanuit de overheid, innovatiebehoeftes vanuit de markt en onderzoekstrajecten vanuit kennisinstellingen in publiek­ private, meerjarige kennis­ en innovatieprogramma’s.”

Maar hoe belangrijk is Twente als ontwikkelgebied voor vastgoed, ook gerelateerd aan de centrale rol van Twente in Europa? “Twente ligt aan de
as Amsterdam­Berlijn en heeft een belangrijke logistieke functie in Nederland maar ook in Europa. Twente is de verbindende schakel met Duitsland.
Als gevolg van corona en thuiswerken trekken Randstedelingen – weer ­ naar het Oosten op zoek naar ruimte en betaalbare woningen.”

Innovatie

Koninklijke Bouwend Nederland wil
de innovatiekracht van de bouw in beeld brengen en verder versterken. “Daarom lanceerden we eind november een sectorbreed en gratis toegankelijk innovatieplatform met een bouwinnovatieshop, waarin bouw­ en infraondernemingen en innovaties samenkomen. De shop is te vinden op
https://slim.debouwmaakthet.nl/ innovaties."

 

Escape om te sluiten